BVBA staat voor een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Om een BVBA op te richten zijn er minimum twee oprichters nodig. Een EBVBA (éénpersoons-BVBA) kan evenwel opgericht worden door één persoon.

De BVBA is een rechtspersoon met een eigen rechtspersoonlijkheid en een eigen vermogen onderscheiden van de vennoten en hun vermogen.

De BVBA is een Besloten Vennootschap: dit betekent dat de aandelen van een BVBA slechts kunnen worden overgedragen onder bepaalde voorwaarden.

De vennoten zijn Beperkt Aansprakelijk: dit houdt in dat de vennoten enkel verbonden zijn tot hun inbreng. In geval van een faillissement kunnen de schuldeisers het privé-vermogen van de vennoten niet aanspreken.

Dit betreft ongetwijfeld het grootste voordeel van een BVBA en is ook de voornaamste reden waarom wij ten zeerste afraden om met een éénmanszaak te werken. Bij een éénmanszaak bent u immers met uw gehele privé-vermogen gehouden voor de aansprakelijkheden van de éénmanszaak.

Op het principe van de beperkte aansprakelijkheid bestaat wel een uitzondering: de oprichtersaansprakelijkheid. De oprichters kunnen aansprakelijk gesteld kunnen worden indien de vennootschap failliet zou gaan binnen drie jaar na de oprichting en indien bij de oprichting het maatschappelijk kapitaal kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid gedurende minstens twee jaar. Kortom, deze aansprakelijkheid is enkel van toepassing indien achteraf zeer duidelijk blijkt dat men te weinig kapitaal had voorzien voor de geplande activiteiten. Dit zijn zeer strikte en beperkte voorwaarden.

Het maatschappelijk kapitaal van een BVBA dient minimum 18.550 EUR te bedragen. Vaak wordt geopteerd voor een bedrag van 18.600 EUR. Dit is ook de grens van het bedrag dat de oprichters aan het ondernemersrisico wensen te onderwerpen. De rest van hun privé-vermogen blijft afgescheiden. Een bedrag van 6.200 EUR van het maatschappelijk kapitaal dient te worden volstort. Dit betreft de volstortingsplicht. In de praktijk houdt dit in dat dit bedrag op een geblokkeerde rekening dient te staan bij een financiële instelling op het ogenblik van de oprichting. Het dient wel benadrukt te worden dat dit bedrag geen kost is. Het betreft geld dat onmiddellijk kan aangewend worden door de vennootschap om kosten te betalen, te investeren en dergelijke. Verder dient opgemerkt te worden dat het kapitaal niet altijd als geld moet worden ingebracht. Ook een inbreng in natura behoort tot de mogelijkheden.

De voordelen van een BVBA samengevat:

  • Afzonderlijke rechtspersoon met eigen rechten en plichten en met een beperkte aansprakelijkheid (de vennoten zijn immers enkel aansprakelijk voor hun inbreng en niet met hun privé-vermogen)
  • Onderhevig aan het lagere tarief van de vennootschapsbelasting
  • Overdraagbaarheid onder bepaalde voorwaarden (besloten karakter)
  • Afspraken tussen de vennoten worden duidelijk op papier gezet
  • Interessante mogelijkheden bij overlijden en opvolging